Dokumendid

PÕHIMÄÄRUS     ARENGUKAVA


 Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/403052013036#

Väljaandja: Kernu Vallavolikogu
Akti liik: määrus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 06.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 03.05.2013, 36

HAIBA LASTEKODU PÕHIMÄÄRUS

Vastu võetud 08.03.2001 nr 8
jõustumine 15.03.2001

Muudetud järgmiste aktidega
Vastuvõtmine - Avaldamine - Jõustumine
18.04.2013 - RT IV, 03.05.2013, 9 - 06.05.2013

Haiba Lastekodu kui vallaasutus on asutatud Kernu Vallavolikogu otsusega 25. mail 1995. a.

I Üldsätted

1. Haiba Lastekodu (edaspidi lastekodu) on asenduskoduks orbudele ja vanemliku hoolitsuseta lastele. Lastekodu on ööpäevane hoolekandeasutus.

2. Lastekodu asukoht on Harjumaa, Kernu vald, Haiba küla, Pargi tee 1.
/muudetud 18.11.2010/

3. Lastekodu pidajaks on Kernu vald. Lastekodu on Kernu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.
/muudetud 18.11.2010/

4. Oma tegevuses juhindub lastekodu Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

5. [kehtetu alates 01.12.2010]

II Lastekodu tegevuse eesmärgid

6. Lastekodu tegevuse eesmärkideks on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.
/muudetud 18.11.2010/

7. Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks lastekodu:
7.1. rajab oma igapäevase töö laste ja kasvatajate ühistegevusele, üksteisest lugupidamisele, üksteise inimväärikuse austamisele ning inimõiguste järgimisele;
7.2. kasvatab ja õpetab lapsi vastavalt nende vanusele, tervisele, võimetele ja iseloomule, loob võimalused hariduse omandamiseks;
7.3. arendab lapse võimeid, oskusi ja positiivseid iseloomuomadusi ning neutraliseerib negatiivseid kalduvusi, suunab laste kehalist ja esteetilist arengut, kujundab neis sõbralikkust, viisakust, tähelepanu ja koostöövõimet;
7.4. korraldab laste elu rühmadena ehk peredena ( edaspidi “pere”);
7.5. teeb koostööd lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsusega, et leida ja säilitada kontakti lapse bioloogiliste vanemate või hooldajaga, vajadusel ja võimalusel aga leida lapsele tugipere, eestkostja või lapsendaja;
[RT IV, 03.05.2013, 9 - jõust. 06.05.2013]

7.6. aitab kaasa lapse iseseisva elu alustamise korraldamisele.

8. Lastekodu osutab varjupaigateenust (vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele ja erandolukorras ka kriisiolukorras peredele ajutise ööpäevase abi ja kaitse pakkumine ja abinõude rakendamine laste elu edaspidiseks korraldamiseks)
[RT IV, 03.05.2013, 9 - jõust. 06.05.2013]

III Laste vastuvõtmine lastekodusse, pere, lapse õigused ja kohustused

9. Lastekodusse võetakse eelkõige Harjumaa orbusid ja vanemliku hoolitsuseta lapsi.

10. Vastuvõtt lastekodusse, välja arvatud varjupaigateenuse osutamiseks, toimub lastekodu, lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja lapse elukohajärgse maavanema vahel asenduskoduteenuse osutamiseks sõlmitud halduslepingu alusel.
/muudetud 18.11.2010/

11. Lepingu kohustuslikeks tingimusteks on järgnevad kokkulepped:
11.1. lapse elamistingimuste kohta lastekodus;
11.2. lapse hooldamistingimuste kohta lastekodus;
11.3. lapse õppimisvõimaluste kohta;
11.4. sotsiaalhoolekandekulude hüvitamise kohta;
11.5. selle kohta, kuidas lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus hoolitseb tema sidemete säilimise eest endise kodukohaga, loob lapsele tingimused sinna tagasitulekuks ja aitab kaasa tema elluastumisele;
11.6. lepingu täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral rakendatavate sanktsioonide kohta.

12. Sotsiaalhoolekandekuludeks lastekodus on vallavalitsuse poolt kinnitatud ühe lastekodu koha tegevuskulu maksumus ühe kuu kohta, välja arvatud juhtudel, kui kulud kaetakse riigieelarvelistest vahenditest. Vallavalitsus kehtestab ka varjupaigateenuse ja muude lastekodu poolt osutatavate teenuste hinnad.
/muudetud 25.03.2004 ja 18.11.2010/

13. Lapse paigutamisel lastekodusse annab lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus koos lapsega lastekodule üle lapse dokumentatsiooni (dokumentide loetelu on kehtestanud sotsiaalminister). Dokumendid säilitatakse lapse kohta peetavas toimikus, kuhu lisatakse lapse lastekodus viibimise ajal kõik dokumendid, mis on lapsele edaspidises elus olulised (klassitunnistused, tõendid põetud haiguste kohta, fotod jne.). Lapse lahkumisel lastekodust antakse talle (vanemale, eestkostjale, lapsendajale) allkirja vastu pass, ID-kaart, sünnitunnistus, klassitunnistus ja muud lapsele olulised dokumendid. Koopiad dokumentidest säilitatakse toimikus ja antakse lapse lahkumisel üle lapse elukohajärgsele omavalitsusele.
/muudetud 18.11.2010/

14. [kehtetu alates 01.12.2010]

15.
[Kehtetu – RT IV, 03.05.2013, 9 - jõust. 06.05.2013]

16. Lastekodus peetakse lapse kohta vormikohast arvestust vastavalt sotsiaalministri poolt kinnitatud lastekodude põhimäärusele.

17. Lapsed elavad lastekodus peredena. Lastekodus on 4 peret. Pere koosneb eri vanuses lastest. Pere moodustamisel arvestatakse laste omavahelist sobivust, tervislikku seisundit ja muid asjaolusid. Õed-vennad elavad üldjuhul ühes peres.
/muudetud 25.03.2004 ja 18.11.2010/

18. Lastekodusse saabunud laps paigutatakse talle sobivasse peresse. Puuetega lastele luuakse tingimused kasvamiseks koos tervete lastega.

19. Pere elab eraldi majaosas, mis koosneb ühe- kuni kahekohalistest lastetubadest (eraldi tüdrukutele ja poistele), ühisest elutoast ja köögist, WC-st, vannitoast ja personaliruumist.
[RT IV, 03.05.2013, 9 - jõust. 06.05.2013]

20. Igas peres on perepäevik. Iga päev teevad kasvatajad märkmeid õppekasvatustöö eesmärkide ja nende realiseerimise kohta.
[RT IV, 03.05.2013, 9 - jõust. 06.05.2013]

21. Laste ja kasvatajate käitumisreeglid sätestatakse lastekodu juhataja poolt kehtestatud kodukorraga.

22. Lastekodu tagab lapse lastekodus viibimise ajal tema tervise kaitse.

23. Lapsel on lastekodus õigus:
23.1. oma tervise kaitsele ja inimväärsele kohtlemisele;
23.2. haridusele vastavalt riiklikult kinnitatud õppekavadele;
23.3. psühholoogilisele abile;
23.4. teabele oma päritolu, kodust ja perekonnast eraldamise põhjuste (kui see ei ole vastuolus lapse huvidega) ja tema tulevikku puudutavate küsimuste kohta, samuti osaleda teda puudutavate otsuste tegemisel, kui ta on selleks võimeline;
23.5. omada isiklikke asju (hügieeni- ja huvitarbeid, mänguasju jmt.);
23.6. kasutada kehtestatud korras lastekodu ruume ja inventari;
23.7. pöörduda oma õiguste kaitseks lastekaitse ametniku või –organisatsiooni poole.

24. Laps on kohustatud täitma lastekodu kodukorda.

25. Lapsi võidakse sotsiaalministri poolt kehtestatud korras anda ajutiselt perekonda.

26. Lapsed võivad olla lastekodus riiklikul ülalpidamisel kuni 18. eluaastani. Kui üle 18 aasta vanused lapsed jätkavad õpinguid päevases õppevormis ja neil puuduvad vanemad või hooldajad, kelle juurde elama asuda, jäävad nad lastekodu nimekirja kooli lõpetamiseni.
/muudetud 18.11.2010/

IV Varjupaigateenuse osutamine

27. Lastekodu (käesolevas peatükis edaspidi varjupaik) osutab abi ja kaitset abivajavatele lastele (vajaduse korral ka lapsevanemale) olenemata nende elukohast, tervislikust seisundist ja muudest tunnustest. Erandina võib lastekodu ja lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel jääda varjupaika ka lastekodus elanud ja seal 18. aastaseks saanud laps.
/muudetud 18.11.2010/

28. Abivajav laps või vanem ei tohi varjupaika tulles olla alkoholijoobes ega narkootilist päritolu ainete tarvitamise tunnustega.
/muudetud 18.11.2010/

29. Varjupaika võivad lapse tuua laste- ja õiguskaitsetöötajad, samuti kõik muud isikud. Laps võib varjupaika tulla ka omal algatusel, kui ta on lahkunud kodust või kasvatusasutusest talle oluliste probleemide tõttu.

30. Lastekodu on kohustatud informeerima varjupaika toodud või tulnud lapsest tema elukohajärgset omavalitsust, kes lahendab lapse edaspidise elukorralduse küsimused.
/muudetud 18.11.2010/

31. kehtetu alates 01.12.2010

32. Kõigi varjupaika toodud või tulnud laste kohta peetakse arvestust. Lapse varjupaika saabumisel selgitatakse välja tema andmed (nimi, vanus, elukoht, vanemate või kasuvanemate andmed), koostatakse olukorra kirjeldus.

33. Suhetes varjupaika toodud laste vanemate ja kasuvanematega tunnistab lastekodu nende prioriteetset õigust lapse hooldamisele, kuid vajaduse korral astub välja lapse kaitseks, kui eespool nimetatud isikute poolt ähvardab last vägivald.

34. Mistahes konflikti puhul lapse ja tema vanemate või kasuvanemate vahel antakse asi lahendada elukohajärgsele eestkosteasutusele, vajadusel ka politseile.

35. Varjupaigal ei ole õigust varjata uurimis- ja kohtuorganite eest õiguserikkumise toimepanemises kahtlustatavaid või kohtu poolt süüdimõistetud lapsi.

36. Laps võib varjupaigas olla selle aja jooksul, mis on vajalik tema elu edasiseks korraldamiseks. Laps suunatakse varjupaigast välja, kui:
36.1. langevad ära põhjused, mis olid aluseks lapse varjupaika sattumisele;
36.2. sooritatud õiguserikkumise tõttu on vajalik tema mujale paigutamine;
36.3. seda nõuavad lapse elukohajärgne omavalitsus, vanemad või kasuvanemad, ja väljasuunamine ei ohusta last;
36.4. laps ei allu varjupaiga kodukorrale või ta on ohtlik endale või teistele.
/muudetud 18.11.2010/

37. Lapse varjupaigast väljasuunamisest informeeritakse eelnevalt lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
/muudetud 18.11.2010/

38. [kehtetu alates 01.12.2010]

V Lastekodu personal ja juhtimine

39. Lastekodu personal koosneb kasvatajatest ja teistest töötajatest. Personali koosseisu määrab lastekodu juhataja.
/muudetud 25.03.2004 ja 20.01.2005 /

40. Personaliga sõlmib töölepingud, muudab ja lõpetab need lastekodu juhataja.
Personali õigused ja kohustused sisalduvad nendega sõlmitud töölepingutes, ametijuhendites ja töösisekorra eeskirjades
/muudetud 25.03.2004/

41. [kehtetu alates 01.04.2004]

42. [kehtetu alates 01.04.2004]

43. Lastekodu juhib Kernu Vallavalitsuse poolt ametisse võetud juhataja. Juhataja on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees. Lastekodu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab Kernu Vallavalitsus konkursi.
/muudetud 25.03.2004/

44. Juhataja:
44.1. tagab lastekodu tulemusliku töö ning kodukorra, juhib lastekodu õppe- ja kasvatustegevust ning majandus-ja finantstegevust;
44.2. kavandab lastekodu arengusuunad;
44.3. komplekteerib lastekodu koostöövõimelise ja professionaalse kaadriga;
44.4. sõlmib lastekodu nimel lepinguid ning tagab nende täitmise;
44.5. esitab vähemalt kaks kuud enne eelarveaasta algust vallavalitsusele taotluse lastekodu järgmise aasta eelarve suhtes;
44.6. kutsub vähemalt üks kord aastas kokku juhtkonna ja pedagoogide ühisnõupidamisi, mille ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine;
44.7. täidab muid lastekodu igapäevasest juhtimisest tulenevaid ülesandeid ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid kohustusi.
/muudetud 25.03.2004 ja 18.11.2010/

45. Juhatajal on lastekodu esindamise õigus ilma volikirjata.

46. [kehtetu alates 01.04.2004]

47. [kehtetu alates 01.04.2004]

48. [kehtetu alates 01.04.2004]

49. [kehtetu alates 01.04.2004]

VI Lastekodu finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused

50. Lastekodu vara moodustavad talle Kernu Vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Lastekodu valdab, kasutab ja käsutab oma vara Kernu Vallavolikogu poolt kindlaksmääratud piires.

51. Lastekodul on oma eelarve, mis on vallaeelarve osaks.

52. Rahalised vahendid saab lastekodu vallaeelarvest, laekumistest, sihtfondidest ning annetustest.

53. Lastekodu peab statistilist arvestust õigusaktidega kehtestatud korras.

54. Lastekodu raha ja varade kasutamist kontrollib Kernu Vallavalitsus.

VII Lastekodu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

55. Lastekodu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub Kernu Vallavolikogu otsuse alusel ja tema poolt kehtestatud korras.

56. Lastekodu ühinemisest, jagunemisest või sulgemisest teatatakse kohalikele omavalitsustele, kes on lastekoduga lepinguid sõlminud, vähemalt neli kuud ette. Lastele tagatakse võimalus asuda ümber mõnda teise lastekodusse.

See leheklg on muudetud 15/05/13 @ 2:05PM.
© Haiba Lastekodu | + | SiteX engine & design by InArmonia